• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 49 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
นางสาวอาภัสรา ยิ่งเจริญ • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
นายยงยุทธ กลิ่นศรีสุข • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
3
•
นายสมศักดิ์ ผดุงเกียรติชัย • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4
•
นายดำรงศักดิ์ วงษ์สระน้อย • หัวหน้าแผนก สามัญสัมพันธ์
• ข้าราชการครู สามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานการเงิน
5
•
นางสาวดลภัต มังสังข์ • หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• ข้าราชการครู แผนกวิชาพณิชยการ ( บัญชี )
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
6
•
นายถิระชัชว์ ไพรีพ่ายฤทธิ์ • พนักงานราชการ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน ปกครอง
7
•
นางวิลาสินี สุวรรณรัตน์ • พนักงานราชการ แผนกวิชาพณิชยการ ( บัญชี )
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพณิชยการ ( บัญชี )
8
•
นายรณภพ ทรสูงเนิน • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
• พนักงานราชการ แผนกวิชาพณิชยการ ( คอมพิวเตอร์ )
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
9
•
นายบรรจง ฉัตรสระน้อย • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ( ภาษาไทย )
10
•
นางสาวนิภาพร เปสูงเนิน • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• พนักงานราชการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ( วิทยาศาสตร์ )
11
•
นายชูศักดิ์ ศิริชัยคีรีโกศล • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน ปกครอง
• พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
12
•
นายอดิศร สินธุโคตร • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
• พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
13
•
นายปรัชญา สร้างนา • หัวหน้างาน งานพัสดุ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
14
•
นายศุภรักษ์ ผาโคตร • พนักงานราชการ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
15
•
นายธนกฤต ชื่นฉิมพลี • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ ขับรถยนต์
16
•
นางสาวจิลลาวัลย์ อิสเรสรังสรรค์ • เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
17
นางทะวาย ครสุวรรณ์ • เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
18
•
นางสาวรังสิมา ชื่นสระน้อย • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
19
•
นายหลอม บรรลังพรมราช • เจ้าหน้าที่ ยามรักษาการณ์
20
•
นางสาวกัญชลี สีลำใย • เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• เจ้าหน้าที่ โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
21
•
นายหล่อ เกาตะคุ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
22
•
นางพชรพรรณ ผาโคตร • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
23
•
นางจรวยพร กิจโกศล • เจ้าหน้าที่ งานการบัญชี
24
นายน้อย พันธ์สระน้อย • เจ้าหน้าที่ ยามรักษาการณ์
25
•
นางศรัญรัตน์ ชิตตะขบ • เจ้าหน้าที่ งานวิชาการ
26
•
นายสิริชัย พรฉิมพลี • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
27
•
นางสมจิตร ไตรยศ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
28
•
นางสาวพัชรินทร์ ช่องฉิมพลี • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
29
•
จันทร์จิรา นิลดีสระน้อย • เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
30
•
นายชนะชัย ศรีตระกลู • พนักงานราชการ แผนกวิชาเครื่องกล
31
•
นายเกรียงไกร สักขุนทด • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• พนักงานราชการ แผนกวิชาเครื่องกล
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
32
•
นางสาวอัญชลี กาลศิลป์ • หัวหน้างาน งานการบัญชี
• พนักงานราชการ แผนกวิชาพณิชยการ ( บัญชี )
33
•
นางสาวสุกัญญา อุตลูม •
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• พนักงานราชการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ( คณิตศาสตร์ )
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
34
•
นายสมภพ ญาติฉิมพลี • พนักงานราชการ แผนกวิชาเครื่องกล
• หัวหน้างาน โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
35
นายสุรชัย ภูดินแดน • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
36
•
นายพงศ์พันธ์ เม่นเอี่ยม • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
37
นายวัลลภ ภูมิหาทอง • ครูจ้างสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
38
นางสาววรินทร รัตนมงคล • ครูจ้างสอน สามัญสัมพันธ์
39
•
นางกาญจนา ใจสุข • ครูจ้างสอน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
40
•
นายดุสิต ดวงบัณฑิตย์ • ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
41
•
นายชูศักดิ์ สุดสายออ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
42
•
นายถาวร ศิริชัยคีรีโกศล • หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
43
นายกฤษณะ แก้วมณี • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกล
44
•
นายกิตติ จารุจินดา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
45
•
นายปิยะ ชิตตะขบ • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ครูจ้างสอน แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
46
•
นายกิตติศักดิ์ นิลดีสระน้อย • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
47
•
นางประไพพร วงษ์สระน้อย • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
48
•
ธันย์ธมนต์ พลสิทธิ์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ