ประวัติครูที่ปรึกษา

 

ชื่อ - สกุล                    นางสาวดลภัต   มังสังข์

วันเกิด                        12   กรกฏาคม   2509

ประวัติการศึกษา         พ.ศ.2525 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา พณิชยการ (การบัญชี) วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

                                            พ.ศ.  2536    อาจารย์ 1พ.ศ.2528 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเลขานุการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเทคนิคภาคใต้ สงขลา  (ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคใต้)


                                            พ.ศ.  2536    อาจารย์ 1 พ.ศ.2540   ระดับปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)สาขา การจัดการทั่วไป    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

                                            พ.ศ.  2536    อาจารย์ 1พ.ศ. 2548  ระดับปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

                                            พ.ศ.  2536    อาจารย์ 1พ.ศ.2552   ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


ประวัติการทำงาน       พ.ศ.  2533    ครู 2  ระดับ 2    วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

                                            พ.ศ.  2536    อาจารย์ 1         วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

                                            พ.ศ. 2547    อาจารย์ 2          วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

                                            พ.ศ. 2549    ครูชำนาญการ    วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

 

ผลงานทางวิชาการ  เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารหัสวิชา 2201-2111 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ


หน้าที่พิเศษ       2533 - 2540    หัวหน้างานสารบรรณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

                                2541 – 2543   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

                                2544 - 2546    หัวหน้างานบัญชี/ หัวหน้าแผนกวิชาพณิชยการ (การบัญชี)วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย                                  

                                2547 - 2555    หัวหน้างานการเงินหัวหน้าแผนกวิชาพณิชยการ (การบัญชี)

                                2556 - ปัจจุบัน หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 

ผลงานดีเด่น      1. ครูปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2554 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด นครราชสีมา   ประจำปี 2554                   >

                                2. ครูปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2555  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด นครราชสีมา  ประจำปี 2555

                                          3. หนึ่งแสนครูดี  ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ประจำปี 2555                                         

                                          4. ครูที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมาประจำปี 2555

                                          5. ครูปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ชัด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  นครราชสีมา  ประจำปี 2556

                                               

ความสามารถพิเศษ  1. กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเลขานุการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2553 ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร<br />

                                         2. วิทยากรอบรม ด้านการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน   ประจำปี 2554 

                                         3. วิทยากรอบรมโครงการหลักสูตรผู้นำตามธรรมชาติ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย  ประจำปี 2555

                                         4. วิทยากรอบรมกับชุดครูฝึก กรมทหารพรานที่ 26 ค่ายปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  ประจำปี  2555

                                         5. วิทยากรอบรมหลักสูตรระยะสั้น  108 อาชีพ (บัญชีครัวเรือน) กรมทหารพรานที่ 26 ค่ายปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  ประจำปี 2555

 

 

 

หน้าหลัก   ความรู้เบื้องต้น   ผู้จัดทำ  ครูที่ปรึกษา