แบบทดสอบความรู้ออนไลน์

แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี (หลังเรียน)

1. ข้อใดคือสินทรัพย์หมุนเวียน
ก. ที่ดิน
ข. เครื่องคอมพิวเตอร์
ค. เงินฝากธนาคาร
ง. รถยนต์

2. ข้อใดคือ "การบัญชี"
ก. Bookkeeping
ข. Bookkeeper
ค. Accounting
ง. Account

3. "เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร" เป็นรายการซึ่งจัดอยู่ในประเภทใด
ก. สินทรัพย์หมุนเวียน
ข. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ค. หนี้สินหมุนเวียน
ง. หนี้สินไม่หมุนเวียน

4. ข้อใดคือสินทรัพย์
ก. Assets
ข. Liability
ค. Owner's Equity
ง. Current Assets

5. ข้อใดคือสมการบัญชีตามการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ
ก. A=L+OE
ข. L=OE+A
ค. L=A+OE
ง. OE=A+OE

6. ข้อใดคือหนี้สินหมุนเวียน
ก. เงินกู้ระยะเวลา 2 ปี
ข. เจ้าหนี้
ค. เงินกู้ระยะยาว
ง. เงินลงทุน

7. รายการซื้อรถยนต์เป็นเงินชื่อ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตามข้อใด
ก. สินทรัพย์ลด หนี้สินเพิ่ม
ข. สินทรัพย์เพิ่ม หนี้สินเพิ่ม
ค. สินทรัพย์ลด ส่วนของเจ้าของลด
ง. หนี้สินเพิ่ม ส่วนของเจ้าของเพิ่ม

8. ข้อใดคืนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ก. เงินสด
ข. สินค้า
ค. เครื่องพิมพ์ดีด
ง. เงินฝากธนาคาร

9. ตามหลักการบัญชีคู่ถ้าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ควรบันทึกบัญชีด้านใด
ก. ด้านเดบิต (Dr.)
ข. ด้านเครดิต (Cr.)
ค. บันทึกทั้งสองด้าน
ง. ถูกทุกข้อ

10. ข้อใดมีผลทำให้สินทรัพย์เพิ่ม และหนี้สินเพิ่ม
ก. ส่งบิลไปเก็บเงินจากลูกค้า
ข. ถอนเงินจากธนาคาร
ค. รับรายได้ค่าบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ง. ซื้อเครื่องตกแต่งเป็นเงินเชื่อ

11. นายธานี นำเงินสด 12,000 บาท เงินฝากธนาคาร 20,000 บาท เครื่องตกแต่ง 5,000บาท เจ้าหนี้การค้า 4,000 บาท และเงินกู้ 8,000 บาท มาลงทุน อยากทราบว่ามีสินทรัพย์ทั้งสิ้นจำนวนเท่าใด
ก. 49,000 บาท
ข. 37,000 บาท
ค. 12,000 บาท
ง. 25,000 บาท

12. จากข้อ 11. อยากทราบว่านายธานีมีทุนจำนวนเท่าใด
ก. 49,000 บาท
ข. 37,000 บาท
ค. 12,000 บาท
ง. 25,000 บาท

13. จากข้อ 11. มีหนี้สินทั้งสิ้นจำนวนเท่าใด
ก. 4,000 บาท
ข. 8,000 บาท
ค. 12,000 บาท
ง. 25,000 บาท

14. รายได้ค่าบริการ จัดเป็นบัญชีหมวดใด
ก. หมวดที่ 1
ข. หมวดที่ 2
ค. หมวดที่ 3
ง. หมวดที่ 4

15. ส่งบิลเรียกเก็บเงินจากลูกค้าค่าบริการที่ค้างชำระ สามารถบันทึกบัญชีโดย
ก. เดบิตเจ้าหนี้ เครดิตรายได้
ข. เดบิตเงินสด เครดิตเจ้าหนี้
ค. เดบิตลูกหนี้ เครดิตรายได้ค่าบริการ
ง. เดบิตเจ้าหนี้ เครดิตเงินสด

16. กู้เงินจากธนาคารนครธน เพื่อใช้ในกิจการ ถือเป็นรายการประเภทใด
ก. สินทรัพย์
ข. หนี้สิน
ค. รายได้
ง. ค่าใช้จ่าย

17. บัญชีลูกหนี้ จัดอยู่หมวดใด
ก. สินทรัพย์
ข. รายได้
ค. หนี้สิน
ง. ค่าใช้จ่าย

18. เงินเดือนจัดเป็นบัญชีหมวดใด
ก. หมวดที่ 1
ข. หมวดที่ 2
ค. หมวดที่ 4
ง. หมวดที่ 5

19. บัญชีถอนใช้ถอนส่วนตัว จัดการอยู่ในบัญชีหมวดใด
ก. หมวดที่ 1
ข. หมวดที่ 2
ค. หมวดที่ 3
ง. หมวดที่ 4

20. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจัดเป็นบัญชีหมวดใด
ก. สินทรัพย์
ข. หนี้สิน
ค. รายได้
ง. ค่าใช้จ่าย

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

 

 

หน้าหลัก   ความรู้เบื้องต้น   ผู้จัดทำ  ครูที่ปรึกษา