ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ – สกุล                             นางสาวสุนิษา  อัมพวัน

วัน / เดือน / ปีเกิด                  3   ตุลาคม   2536

ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา      มัธยมศึกษาตอนต้น

      โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  อำเภอปักธงชัย 

      จังหวัดนครราชสีมา

          ระดับอาชีวศึกษา       ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขางานการบัญชี

      วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

       อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

               ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)       สาขางานการบัญชี

       วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

       อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

หน้าหลัก   ความรู้เบื้องต้น   ผู้จัดทำ  ครูที่ปรึกษา