หลักการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป


             ก่อนที่จะศึกษาถึงการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปนั้น ก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบันทึกบัญชีเสียก่อน ซึ่งหลักการบันทึกบัญชีมีอยู่ด้วยกัน 2 หลักการ คือ

             1. หลักการบัญชีเดี่ยว (Single-entry book-keeping) เป็นหลักการบันทึกบัญชีอย่างง่ายเพียงแค่จดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นเท่านั้นเอง เช่น นาย ก.นำเงินมาลงทุน 100,000 บาท ก็บันทึกไปเลยว่า นาย ก.นำเงินมาลงทุน 100,000 บาท ซึ่งการบันทึกบัญชีแบบนี้ถึงแม้ว่าจะง่าย แต่จะไม่ให้ประโยชน์อะไรมากนัก เช่นหากเจ้าของกิจการต้องการทราบว่าจนถึงปัจจุบันกิจการมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร ก็จะไม่สามารถทราบได้ ดังนั้นหลักการบัญชีเดี่ยวจึงเป็นหลักการบัญชีที่ไม่นิยมใช้และถือเป็นหลักการบัญชีที่ไม่สมบูรณ์แบบ

             2. หลักการบันทึกบัญชีคู่ (Double-entry book-keeping) เป็นหลักการบัญชีที่สมบูรณ์แบบ และเป็นหลักการบัญชีที่ใช้กันโดยทั่วไป รวมถึงเป็นหลักการบัญชีที่ใช้ในการศึกษาวิชาบัญชีต่าง ๆ อีกด้วย หลักการบันทึกบัญชีคู่ เป็นหลักการบันทึกบัญชีที่มีหลักที่สำคัญก็คือ รายการค้าทุกรายการที่เกิดขึ้นเมื่อทำการวิเคราะห์แล้วจะต้องนำไปบันทึกบัญชี 2 ด้านเสมอ คือ ด้านเดบิต กับด้านเครดิต

                         2.1. ด้านเดบิต (Debit) หรือมักจะใช้ตัวย่อว่า Dr คือ ด้านซ้ายของสมการบัญชี ดังนั้นด้านเดบิตจึงเป็นด้านที่ใช้บันทึกรายการบัญชีที่ทำให้ด้านซ้ายของสมการบัญชีเพิ่มขึ้นหรือรายการบัญชีที่ทำให้ด้านขวาของสาการบัญชีลดลง คือ การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ การลดลงของหนี้สิน และการลดลงของส่วนของเจ้าของ

                         2.2. ด้านเครดิต (Credit) หรือมักจะใช้ตัวย่อว่า Cr คือ ด้านขวาของสมการบัญชี ดังนั้นด้านเครดิตจึงเป็นด้านที่ใช้บันทึกรายการบัญชีที่ทำให้ด้านขวาของสมการบัญชีเพิ่มขึ้นหรือรายการบัญชีที่ทำให้ด้านซ้ายของสมการบัญชีลดลง คือ การลดลงของสินทรัพย์ การเพิ่มขึ้นของหนี้สิน และการเพิ่มขึ้นของส่วนของเจ้าของตัวอย่าง ร้านจัดหางาน ดำเนินกิจกรรมที่ 1 มกราคม 2550 นำเงินสด 100,000 บาท มาลงทุน
                2 ซื้อเครื่องใช้สำนักงานเป็นเงินเชื่อ 80,000 บาท จากร้านโชคชัย
                3 นำเงินฝากธนาคาร 60,000 บาท
                4 จ่ายค่าเช่าร้าน 12,000 บาท และซื้อวัสดุสำนักงาน 10,000 บาท
                7 รับรายได้ค่านายหน้า 25,000 บาท เป็นเงินสดและนำฝากธนาคารทันที
                10 จ่ายชำระหนี้เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ด้วยเช็คทั้งหมด
                14 จ่ายค่าพาหนะ 800 บาท
                16 ส่งบิลเก็บค่านายหน้า 26,000 บาท ได้รับเงินสดเพียง 18,000 บาท ที่เหลือขอค้างไว้ก่อน
                20 จ่ายค่าพาหนะ 600 บาท ไปเก็บเงินจากลูกค้า
                25 จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ 2,500 บาท
                30 นายวิศาลนำเงินสดไปใช้ส่วนตัว 8,000 บาท
                31 รับชำระหนี้จากลูกหนี้ 4,000 บาท เป็นเช็คได้นำเข้าธนาคาร
                31 จ่ายเงินเดือนให้พนักงาน 8,500 บาท

ให้ทำ : บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป

การบันทึกบัญชีเป็นดังนี้

สมุดรายวันทั่วไป

 

 

 

 

 

หน้าหลัก   ความรู้เบื้องต้น   ผู้จัดทำ  ครูที่ปรึกษา