ค่าใช้จ่าย


            ค่าใช้จ่าย หมายถึง ต้นทุนส่วนที่หักออกจากรายได้ในรอบระยะเวลาที่ดำเนินการงานหนึ่ง ค่าใช้จ่ายสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

            ต้นทุนขาย (Cost of sales) หมายถึง ต้นทุนของสินค้าที่ขายหรือบริการที่ให้ กล่าวคือในกิจการซื้อเพื่อขาย ต้นทุนของสินค้าที่ขายจะรวมราคาซื้อและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพพร้อมที่จะขาย ส่วนในกิจการผลิตเพื่อขายต้นทุนของสินค้าที่ขายคือ ต้นทุนการผลิตของสินค้านั้น ซึ่งประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานและโสหุ้ยการผลิต

            ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operating expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเองมาจากการขายสินค้าหรือบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบริหารกิจการอันเป็นส่วนรวมของการดำเนินงาน

            ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่จัดเข้าเป็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่นดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้

            ค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจขายสินค้า จะประกอบด้วย ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่น สำหรับธุรกิจขายบริการค่าใช้จ่ายจะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่นเท่านั้น

หลักในการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย

             เมื่อค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ให้บันทึกค่าใช้จ่าย ด้านเดบิต
             เมื่อค่าใช้จ่ายลดลง ให้บันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย ด้านเครดิต

รายการที่เป็นค่าใช้จ่ายเช่น

             ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เงินเดือน ค่าเสื่อราคาของสินทรัพย์ ทุกอย่าง เช่น ค่าเสื่อมราคา-รถบรรทุก ค่าเสื่อมราคา เครื่องตกแต่ง ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การแพทย์ หนี้สงสัยจะสูญ ค่าซ่อมแซม วัสดุสำนักงานใช้ไป ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าเช่าสำนักงาน ค่าลิขสิทธิ์ เช่นค่าเฟรนไชน์ ค่าโฆษณาทางทีวี ทางวิทยุ

ตัวอย่าง บริษัท สีเขียว จ่ายค่าพาหนะ 3,000 บาท
บันทึกบัญชีโดย

             Dr. ค่าพาหนะ 3,000
                              Cr. เงินสด 3,000
จ่ายค่าพาหนะ

บริษัท กระต่าย จ่ายเงินเดือน 3 คนๆละ 3,000 บาท
บันทึกบัญชีโดย

            Dr. เงินเดือน 3*3,000 9,000
                              Cr. เงินสด 9,000
จ่ายเงินเดือนพนักงาน

 

 


 

หน้าหลัก   ความรู้เบื้องต้น   ผู้จัดทำ  ครูที่ปรึกษา