รายได้


             รายได้ หมายถึง ผลตอบแทนที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการตามปกติของกิจการรวมทั้งผลตอบแทนอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติ รายได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

            รายได้จากการขาย (Sales) หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าหรือบริการอันเป็นรายได้จากการดำเนินงานตามปกติ เช่น กิจการซื้อขายสินค้า รายได้ของกิจการ คือ รายได้จากการขายสินค้า ส่วนกิจการให้บริการ เช่น ซ่อมเครื่องไฟฟ้า รายได้ของกิจการ คือ รายได้ค่าซ่อม

            รายได้อื่น (Other incomes) หมายถึง รายได้ที่มิได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของกิจการซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่ใช้รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการนั่นเอง

หลักในการบันทึกบัญชีรายได้

            เมื่อรายได้เพิ่มขึ้น ให้บันทึกบัญชีรายได้ ด้านเครดิต
            เมื่อรายได้ลดลง ให้บันทึกบัญชีรายได้ ด้านเดบิต

รายการที่เป็นรายได้เช่น

            ขาย รายได้ค่าบริการ....ตัดผม ตัดหญ้า ซักผ้า...แล้วแต่ว่ากิจการนั้นจะให้บริการอะไร รายได้อื่น เช่น ขายกระดาษ ขายเศษเหล็ก

ตัวอย่าง บริษัท ร่ำรวย ขายสินค้าเป็นเงินสด 20,000 บาท
บันทึกบัญชีโดย

            Dr. เงินสด 20,000
                              Cr. ขายสินค้า 20,000
ขายสินค้าเป็นเงินสด

 

 


 

หน้าหลัก   ความรู้เบื้องต้น   ผู้จัดทำ  ครูที่ปรึกษา