ส่วนของเจ้าของ


ส่วนของเจ้าของ หมายถึง

           ทุนที่เจ้าของกิจการนำมาลงทุนเป็นเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นรวมทั้งกำไรสุทธิที่ยังมิได้แบ่งให้แก่ส่วนของเจ้าของกิจการด้วย ส่วนจองเจ้าของจะมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ ส่วนของเจ้าของกิจการแบ่งได้เป็นประเภท ดังนี้ กิจการเจ้าของคนเดียว ส่วนของเจ้าของกิจการประกอบด้วยบัญชีทุน กำไรหรือขาดทุนสุทธิ และถอนใช้ส่วนตัว

           ห้างหุ้นส่วน ส่วนของเจ้าของกิจการเรียกว่า ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน (Partners' equity) เป็นผลรวมของทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ซึ่งทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนนั้นประกอบด้วยผลรวมของเงินลงทุน เงินถอนทุนและส่วนแบ่งผลกำไรและขาดทุนสุทธิ บริษัทจำกัด ส่วนของเจ้าของกิจการเรียนกว่า ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders' equity) เป็นผลรวมของทุนจดทะเบียนตามกฎหมายของบริษัทที่แสดงอยู่ในรูปชนิดของหุ้น จำนวนและมูลค่าหุ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้นหรือส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและกำไรสะสม

หลักในการบันทึกบัญชีประเภทส่วนของเจ้าของกิจการ

            เมื่อส่วนของเจ้าของกิจการเพิ่มขึ้น ให้บันทึกบัญชีส่วนของเจ้าของ ด้านเครดิต
            เมื่อส่วนของเจ้าของกิจการลดลง ให้บันทึกบัญชีส่วนของเจ้าของ ด้านเดบิต

รายการที่เป็นส่วนของเจ้าของเช่น

           หุ้นทุนหรือหุ้นสามัญ กำไรสะสม ขาดทุนสะสม เงินปันผลจ่าย

ตัวอย่าง บริษัท เฟ้อฝันนำเงินสด 100,000 บาท เครื่องใช้สำนักงาน 300,000 มาลงทุน
บันทึกบัญชีโดย

             Dr. เงินสด 100,000
             เครื่องใช้สำนักงาน 300,000
                               Cr. ทุน-เพ้อฝัน 400,000
เฟ้อฝันนำเงินสดเครื่องใช้สำนักงานมาลงทุน

นาย ชมพู่ นำเงินสดไปใช้ส่วนตัว 5,000 บาท
บันทึกบัญชีโดย

             Dr. ถอนใช้ส่วนตัว 5,000
                              Cr. เงินสด 5,000
ชมพู่นำเงินสดไปใช้ส่วนตัว

 


 

หน้าหลัก   ความรู้เบื้องต้น   ผู้จัดทำ  ครูที่ปรึกษา