ประวัติครูที่ปรึกษา
ชื่อ - สกุล                         นางสาวดลภัต มังสังข์

วันเกิด                              12 กรกฏาคม 2509

ประวัติการศึกษา

            พ.ศ.2525 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา พณิชยการ (การบัญชี) วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

            พ.ศ. 2536 อาจารย์ 1

            พ.ศ.2528 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเลขานุการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเทคนิคภาคใต้ สงขลา (ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคใต้)

            พ.ศ. 2536 อาจารย์ 1 พ.ศ.2540 ระดับปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)สาขา การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

            พ.ศ. 25 36 อาจารย์ 1พ.ศ. 2548 ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

            พ.ศ. 2536 อาจารย์ 1พ.ศ.2552 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประวัติการทำงาน

             พ.ศ. 2533 ครู 2 ระดับ 2 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

             พ.ศ. 2536 อาจารย์ 1 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

             พ.ศ. 2547 อาจารย์ 2 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

             พ.ศ. 2549 ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย


ผลงานทางวิชาการ

             เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารหัสวิชา

             2201-2111 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หน้าที่พิเศษ

             2533 - 2540 หัวหน้างานสารบรรณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

             2541 – 2543 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

             2544 - 2546 หัวหน้างานบัญชี/ หัวหน้าแผนกวิชาพณิชยการ (การบัญชี)วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

             2547 - 2555 หัวหน้างานการเงินหัวหน้าแผนกวิชาพณิชยการ (การบัญชี)

             2556 - ปัจจุบัน หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่น   

                         1. ครูปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2554 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด นครราชสีมา ประจำปี 2554

                         2. ครูปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2555 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด นครราชสีมา ประจำปี 2555

                         3. หนึ่งแสนครูดี ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2555

                         4. ครูที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมาประจำปี 2555

                         5. ครูปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ชัด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด นครราชสีมา ประจำปี 2556
ความสามารถพิเศษ  

                                     1. กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเลขานุการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2553 ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

                                     2. วิทยากรอบรม ด้านการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำปี 2554

                                     3. วิทยากรอบรมโครงการหลักสูตรผู้นำตามธรรมชาติ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ประจำปี 2555

                                     4. วิทยากรอบรมกับชุดครูฝึก กรมทหารพรานที่ 26 ค่ายปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2555

                                     5. วิทยากรอบรมหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ (บัญชีครัวเรือน) กรมทหารพรานที่ 26 ค่ายปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2555

 

 


 

หน้าหลัก   ความรู้เบื้องต้น   ผู้จัดทำ  ครูที่ปรึกษา