หนี้สิน


            ในการจัดประเภทหนี้สิน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท

            1.หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) หมายถึง หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชำระคืนภายใน 1 ปี หรือภายในระยะเวลารอบการดำเนินงานตามปกติของกิจการด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนหรือด้วยการก่อหนี้สินระยะสั้นอื่นแทน

             2.หนี้สินระยะยาว (Long-term Liabilities) หมายถึง หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชำระคืนมากกว่า 1 ปี หรือเกินกว่ารอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของกิจการ

            3.หนี้สินโดยประมาณ (Estimated Liabilities) หมายถึง หนี้สินซึ่งไม่ทราบจำนวนแน่นอนและได้ประมาณขึ้น

            4. หนี้สินอันอาจเกิดขึ้น (Contingant Liabilities) หมายถึง รายการที่อาจจะเป็นพันธะผูกพันในอนาคต

            5.หนี้สินอื่น ๆ (Other Liabilities) หมายถึง หนี้สินซึ่งไม่อาจจัดเข้าในหนี้สินประเภทใด ๆได้

หลักในการบันทึกบัญชีประเภทหนี้สิน

             เมื่อหนี้สินเพิ่มขึ้น ให้บันทึกบัญชีหนี้สิน ด้านเครดิต
             เมื่อหนี้สิ นลดลง ให้บันทึกบัญชีหนี้สิน ด้านเดบิต

รายการที่เป็นหนี้สินเช่น

            เจ้าหนี้การค้า ตั๋วเงินจ่าย เงินกู้ ระยะสั้น – ยาว ดอกเบี้ยค้างจ่าย ค่าน้ำค้างจ่าย ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ค่าเช่าค้างจ่าย ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย เงินเดือนค้างจ่าย ภาษีเงินได้ค้างจ่าย หรือ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทุกรายการ และ รายได้รับล่วงหน้าเช่น รายได้ค่าบริการอินเตอร์เน็ตรับล่วงหน้าเพราะเป็นเงินที่ได้มาก่อนจะมีการให้บริการแก่ลูกค้า

ตัวอย่าง บริษัท รักไทย ซื้อเครื่องจักรเป็นเงินเชื่อ 300,000 บาท
บันทึกบัญชีโดย

             Dr. ซื้อเครื่องจักร 300,000
                              Cr. เจ้าหนี้ 300,000
ซื้อเครื่องจักรเป็นเงินเชื่อ

บริษัท ฟ้าสวย รับค่าบริการล่วงหน้า 60,000 บาท
บันทึกบัญชีโดย

             Dr. รายได้รับล่วงหน้า 60,000
                              Cr. รายได้ค่าบริการ 60,000
รับค่าบริการล่วงหน้า

 

  

หน้าหลัก   ความรู้เบื้องต้น   ผู้จัดทำ  ครูที่ปรึกษา