ประวัติผู้จัดทำ
ชื่อ – สกุล                          นางสาวสุนิษา อัมพวัน


วัน / เดือน / ปีเกิด              3 ตุลาคม 2536


ประวัติการศึกษา


             ระดับมัธยมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

                                         โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา


             ระดับอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานการบัญชี

                                          วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา


             ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

                                          สาขางานการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 


 

หน้าหลัก   ความรู้เบื้องต้น   ผู้จัดทำ  ครูที่ปรึกษา