สินทรัพย์


            ในการจัดประเภทของสินทรัพย์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

            1. สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) หมายถึง เงินสด หรือ สินทรัพย์อื่น ๆที่มีเหตุผลจะคาดหมายได้ว่าจะเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ ขาย หรือ ใช้หมดไประหว่างรอบระเวลาการดำเนินงานตามปกติของกิจการ ถ้ารอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของกิจการสั้นกว่า 1 ปี ให้ถือระยะเวลา 1 ปีเป็นเกณฑ์ในการจัดประเภทสินค้าหมุนเวียน ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ ฯลฯ

            2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ( Non Current Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามข้อ
กำหนดของสินทรัพย์หมุนเวียนให้จัดเป็นประเภท สินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียน ได้แก่ เงินลงทุนระยะยาว ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

            3. สินทรัพย์อื่น (Other Assets Sundry Assets ) หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่อาจจัดเข้าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือสินทรัพย์ถาวรได้ เช่น เงินลงทุนระยะยาว ที่ดิน ที่มิได้ใช้ในการดำเนินกิจการในปัจจุบัน

หลักในการบันทึกบัญชีประเภทสินทรัพย์

            มื่อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ให้บันทึกบัญชีสินทรัพย์ ด้านเดบิต

            เมื่อสินทรัพย์ลดลง ให้บันทึกบัญชีสินทรัพย์ ด้านเครดิต

รายการที่เป็นสินทรัพย์เช่น

            ที่ดิน อาคาร วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน ยานพาหนะ-รถยนต์ รถบรรทุก เครื่องตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ตัดหญ้า เครื่องบิน ลูกหนี้การค้า เงินฝากธนาคาร เงินสด เช็ค ดร๊าฟ ตั๋วเงินรับ พันธบัตร สินค้าคงเหลือ ค่าเช่า....จ่ายล่วงหน้า ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า เพราะคือสิ่งที่เรายังไม่ได้รับการให้บริการ จัดอยู่ในหมวดสินทรัพย์ และ (ค่าเสื่อมราคาสะสม และ ค่าเผื่อหนี้สังสัยจะสูญ จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสินทรัพย์ตัวอื่น หรือเรียกว่า บ/ช contra)

ตัวอย่าง บริษัท เฟื้องฟ้า ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 50,000 บาท
บันทึกบัญชีโดย

            Dr. ลูกหนี้ 50,000
                              Cr. ขายสินค้า 50,000
ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ

บริษัท รถไฟ ซื้อรถยนต์เป็นเงินสด 700,000 บาท
บันทึกบัญชีโดย

             Dr. ซื้อรถยนต์ 700,000
                              Cr. เงินสด 700,000
ซื้อรถยนต์เป็นเงินสด

  

หน้าหลัก   ความรู้เบื้องต้น   ผู้จัดทำ  ครูที่ปรึกษา